Tuesday, 18/01/2022 - 05:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vũ Sơn

ĐỂ KIỂM TRA LỊCH SỬ HỌC KHỐI 8 KỲ I NĂM HỌC: 2019-2020

ĐỂ KIỂM TRA LỊCH SỬ HỌC KHỐI 8 KỲ I NĂM HỌC: 2019-2020

I. Tr¾c nghiªm (3 ®iÓm)

      Hãy ghi lại chữ cái của câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau mỗi câu hỏi

1. Cuéc c¸ch m¹ng t­­ s¶n ®Çu tiªn trªn thÕ giíi lµ:

     A. Anh             B. Ph¸p.                C. Hµ Lan.             D. MÜ.

2. DÊu hiÖu chÝnh ®Ó coi ®ã lµ cuéc c¸ch m¹ng t­­ s¶n lµ:

     A. giai cÊp t­­ s¶n thay vua ®øng ®Çu nhµ n­­íc.         

     B. ®Êt n­íc ®­îc thèng nhÊt.

     C. më ®­­êng cho chñ nghÜa t­­ b¶n ph¸t triÓn.

     D. ®Êt n­­íc ®­îc gi¶i phãng. 

3. Cuéc c¸ch m¹ng th¸ng M­­êi Nga n¨m 1917 lµ cuéc c¸ch m¹ng

     A. gi¶i phãng d©n téc.                  C. t­­ s¶n.           

     B. thèng nhÊt ®Êt n­­íc.                D. cuéc c¸ch m¹ng XHCN.

4. N¨m 1918 ë NhËt B¶n diÔn ra sù kiÖn:

     A. Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ lan réng, g©y ra nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng.                                          

     B. TrËn ®éng ®Êt lín lµm cho thñ ®« T«-ki-« gÇn nh­­ sôp ®æ hoµn toµn.

     C. Cuéc "b¹o ®éng lóa g¹o" bïng næ, l«i cuèn 10 triÖu ng­­êi tham gia.

     D. Thñ t­­íng Ta-na-ca ®Ò ra kÕ ho¹ch x©m l­­îc vµ thèng trÞ thÕ giíi.

5. MÆt trËn §ång minh chèng ph¸t xÝt thµnh lËp vµo

    A. 9/1939.                B. 6/1940.                    C. 1/1942.                  D. 1/1943.

 6. Sù kiÖn ®¸nh dÊu b­íc ngoÆt chiÕn tranh thÕ giíi thø hai lµ

     A. trËn ph¶n c«ng qu©n ®éi ph¸t xÝt §øc ë Xta-lin-gr¸t n¨m 1943 cña Hång qu©n Liªn X« giµnh th¾ng lîi.

     B. qu©n I-ta-li-a tÊn c«ng Ai CËp (lµ thuéc ®Þa cña Anh) 9/1940.

     C. MÜ nh¶y vµo tham chiÕn ®øng vÒ phe §ång minh n¨m 1944.

     D. liªn qu©n MÜ - Anh më mÆt trËn thø hai ë T©y ¢u.

II. Tù luËn (7 ®iÓm)

C©u 1 (4 ®iÓm): Nªu nguyªn nh©n bïng næ vµ hËu qu¶ cña chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt ? Tõ ®ã em cÇn rót ra nhiÖm vô g× cho b¶n th©n?

C©u 2 (3 ®iÓm): T¹i sao n¨m 1917, n­íc Nga cã hai cuéc c¸ch m¹ng? Tr×nh bµy ý nghÜa lÞch sö cña cuéc c¸ch m¹ng th¸ng M­­êi Nga n¨m 1917?

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 30
Tháng 01 : 302
Năm 2022 : 302