Tuesday, 18/01/2022 - 04:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vũ Sơn

ĐỂ KIỂM TRA LỊCH SỬ HỌC KHỐI 9 KỲ I NĂM HỌC: 2019-2020

ĐỂ KIỂM TRA LỊCH SỬ HỌC KHỐI 9 KỲ I NĂM HỌC: 2019-2020

I. Tr¾c nghiªm (2 ®iÓm)

      Hãy ghi lại chữ cái của câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau mỗi câu hỏi

1. Liªn X« phãng thµnh c«ng vÖ tinh nh©n t¹o, më ®Çu kØ nguyªn con ng­êi chinh phôc vò trô vµo n¨m nµo?

     A. N¨m 1955.                           B. N¨m 1957.                           C. N¨m 1961.

2. Môc tiªu cña HiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam¸ (ASEAN) lµ g×?

     A. ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ th«ng qua sù hîp t¸c gi÷a c¸c n­íc thµnh viªn, trªn tinh thÇn hoµ b×nh, æn ®Þnh khu vùc.         

     B. ®Ó chèng l¹i sù x©m l­îc cña MÜ vµ c¸c n­íc T©y ¢u.

     C. ®Ó c¹nh tranh víi c¸c khu vùc kh¸c trªn thÕ giíi. 

3. TÝnh ®Õn n¨m 2004, Liªn minh ch©u ¢u cã bao nhiªu n­íc thµnh viªn?

     A. 15 n­íc.                                B. 25 n­íc.                C. 35 n­íc.           

4. Sau chiÕn tranh thÕ giíi thÕ giíi thø hai, giíi cÇm quyÒn MÜ ®Ò ra “chiÕn l­îc toµn cÇu” nh»m môc ®Ých g×?

     A. chèng ph¸ c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa.                                           

     B. §Èy lïi phong trµo gi¶i phãng d©n téc vµ thiÕt lËp sù thèng trÞ trªn toµn thÕ giíi.

     C. C¶ A vµ B.

II. Tù luËn (8 ®iÓm)

C©u 1 (5 ®iÓm): Tr×nh bµy kh¸i qu¸t c¸h m¹ng Cu Ba tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay?

C©u 2 (3 ®iÓm): Em h·y cho biÕt th¸i ®é chÝnh trÞ, ®Æc ®iÓm vµ kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng cña giai cÊp n«ng d©n vµ giai cÊp c«ng nh©n trong x· héi ViÖt Nam sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt?

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 30
Tháng 01 : 302
Năm 2022 : 302